Poplatkové přiznání k poplatku z kinematografického představení - ZMĚNA ÚČTU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 10006-29720001/0710 vedeného u České národní banky.

Poplatník vyplňuje celé poplatkové přiznání. Poplatník zasílá originál poplatkového přiznání na adresu Státního fondu kinematografie: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7.

Výklad  zákona č.496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie vychází z následujících ustanovení zákona a sice: 

§ 2 zákona č. 496/2012 Sb.
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kinematografickým představením zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině nebo podobným způsobem,
b) kinematografickým dílem audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy,
Z UVEDENÉHO PLYNE, ŽE POPLATEK SE PLATÍ ZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŠKERÉHO OBSAHU, KTERÝ JE AUDIOVIZUÁLNÍM DÍLEM, TEDY VČETNĚ ZÁZNAMŮ A PŘENOSŮ DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ, NAOPAK SE NEPLATÍ ZE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ NEUMĚLECKÉHO OBSAHU, NAPŘÍKLAD SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ.

h) pořadatelem kinematografického představení osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.
Z UVEDENÉHO TEDY VYPLÝVÁ, ŽE PLÁTCEM POPLATKU JE KAŽDÝ SUBJEKT (TEDY I KULTURNÍ INSTITUCE, ŠKOLY A PODOBNÁ ZAŘÍZENÍ), KTERÝ ZPŘÍSTUPŇUJE KINEMATOGRAFICKÁ DÍLA ZA ÚPLATU.

§ 26 Poplatek z kinematografického představení
(1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.

(2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(3) Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

(4) Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.

(6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména
a) datum pořádání kinematografického představení, 
b) výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení, 
c) počet pořádání kinematografického představení.

K samotnému výpočtu poplatku použijte prosím přiložený návrh postupu, který je součástí poplatkového formuláře. Pro lepší pochopení výpočtu věnujte prosím pozornost modelovému příkladu.