Zákon č. 273/1993 (audiovize) - NEPLATNÝ

73/1993 Sb. ZÁKON ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č.121/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I
Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§ 1
Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. audiovizuálním dílem dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem,1) pokud je určeno k veřejnému šíření2) pomocí technického zařízení,
 2. českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo, jeho výrobce podle odstavce 2 písm. a) má nebo měl v době jeho prvního veřejného předvedení trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky; za české audiovizuální dílo se považuje i takové audiovizuální dílo, na jehož vytvoření se tento výrobce podílí,
 3. audiovizuální produkcí veřejné předvedení audiovizuálního díla pomocí technického zařízení s výjimkou televizního vysílání;3) audiovizuální dílo je předvedeno veřejně, jestliže je předvedeno před individuálně neurčenými osobami.

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. výrobcem audiovizuálního díla osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost byl záznam audiovizuálního díla poprvé pořízen,
 2. distributorem audiovizuálního díla osoba, která smluvně zpravidla za úplatu zajišťuje šíření audiovizuálního díla, s výjimkou jeho šíření televizním vysíláním,3) subjektům uvedených pod písmeny c) až e),
 3. pořadatelem audiovizuální produkce osoba, která veřejně předvádí audiovizuální dílo pomocí technického zařízení, s výjimkou televizního vysílání,3)
 4. provozovatelem prodejny audiovizuálních děl osoba, která prodává rozmnoženiny audiovizuálních děl veřejnosti,
 5. provozovatelem půjčovny audiovizuálních děl osoba, která za úplatu půjčuje veřejnosti rozmnoženiny audiovizuálních děl.

------------------------------------------------------------------
1) Čl.2 Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 365/1992 Sb. § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
2) § 22 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
3) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb.

§ 2

Evidence

(1) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vede evidenci osob uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b), které živnostensky podnikají. Evidence těchto osob je informačním systémem podle zvláštního zákona.4)

(2) Účelem evidence podle odstavce 1 je zajištění ústředních přehledů k provádění autorského zákona5) a tohoto zákona.

(3) Příslušný živnostenský úřad zašle ministerstvu za účelem evidence podle odstavce 1 opis živnostenského listu.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
5) Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3

Označování audiovizuálních děl

(1) Výrobce audiovizuálního díla je povinen zajistit, aby na originálním nosiči audiovizuálního díla byly uvedeny

 1. název díla,
 2. jméno a příjmení, popřípadě pseudonym autora (autorů), pokud je znám a pokud uvedení svého jména výslovně nezakázal,
 3. jména a příjmení výkonných umělců,6)
 4. jméno a příjmení nositele autorských práv, není-li jím autor (autoři) nebo výkonný umělec (výkonní umělci),
 5. jméno a příjmení výrobce, je-li fyzickou osobou, nebo jeho obchodní jméno, je-li právnickou osobou,
 6. místo a rok výroby díla a
 7. jména příjmení pracovníků u profesí podílejících se na výrobě díla, pokud je jejich uvádění obvyklé.

(2) Distributor audiovizuálního díla je povinen zajistit, abyna rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje výrobce podle odstavce 1, a dále vyznačeno, že je distributorem s uvedením svého jména a příjmení, je-li fyzickou osobou, nebo obchodního jména, je-li právnickou osobou.
------------------------------------------------------------------
6) § 36 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.

§ 4

Přístupnost audiovizuálních děl veřejnosti

(1) U audiovizuálního díla, jehož obsah by mohl ohrozit mravní vývoj nezletilých,7) se stanoví hranice jeho přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let.

(2) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen stanovit hranici přístupnosti podle odstavce 1 u každého jím vyrobeného audiovizuálního díla a ve smlouvě s distributorem ji uvést.

(3) Distributor audiovizuálního díla je povinen stanovit a ve smlouvě s osobami uvedenými v § 1 odst. 2 písm. c) až e) vymezit hranici přístupnosti audiovizuálního díla. Pokud byla hranice přístupnosti stanovena podle odstavce 2, je distributor povinen ji dodržet.

(4) Výrobce, popřípadě distributor audiovizuálního díla odpovídá také za vyznačení hranice přístupnosti na obalu nosiče, na kterém je audiovizuální dílo zaznamenáno.

(5) Pořadatel audiovizuální produkce je povinen zajistit zveřejnění hranice přístupnosti stanovené výrobcem nebo distributorem a kontrolovat její dodržení účastníky produkce.

(6) Provozovatel prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl nesmí prodat nebo půjčit rozmnoženinu audiovizuálního díla osobám mladším, než připouští hranice přístupnosti stanovená výrobcem nebo distributorem.
------------------------------------------------------------------
7) Úmluva o právech dítěte uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb.

§ 5

Reklama při audiovizuální produkci

Pořadatel audiovizuální produkce, jejíž součástí je reklama, je povinen zajistit, aby uveřejňovaná reklama byla jako reklama označena a oddělena od ostatního obsahu produkce.

§ 6

Národní filmový archiv

(1) Národní filmový archiv se sídlem v Praze zřízený ministerstvem (dále jen "Archiv") je archivem zvláštního významu9) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu.

(2) Archiv vytváří na základě smluv s oprávněnými nositeli práv zvláštní fond vybraných uměleckých audiovizuálních děl, která nevýdělečně poskytuje k dočasnému užití občanským sdružením,10) jejich hlavním posláním podle jejich stanov je zpřístupňování uměleckých audiovizuálních děl svým členům.

(3) Orgánem rozhodujícím o tom, která umělecká audiovizuální díla se mohou stát součástí zvláštního fondu podle odstavce 2, je Rada Fondu.11) ------------------------------------------------------------------
9) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

§ 7

Nabídková povinnost

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen písemně nabídnut Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené kopie českého audiovizuálního díla, a to do 60 dnů od jeho prvního uvedení na veřejnosti. Cena se sjednává podle cenových předpisů.12)

(2) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odstavce 1 činí šest měsíců ode dne doručení nabídky. Nepřijme-li Archiv návrh na uzavření kupní smlouvy v této lhůtě, návrh zaniká a nabídková povinnost podle odstavce 1 se tím považuje za splněnou. O této skutečnosti je Archiv povinen vydat nejpozději do sedmi dnů osobě, která nabídku učinila, písemné potvrzení. Obsah potvrzení musí vylučovat možnost záměny předmětu nabídkové povinnosti.

(3) Výrobce českého audiovizuálního díla vytvořeného s využitím příspěvku z Fondu13) je povinen bezplatně odevzdat Archivu vzorovou nepoškozenou kopii českého audiovizuálního díla k archivování, a to do 60 dnů od jejího prvního uvedení na veřejnosti.

(4) Převodem vlastnictví kopií českého audiovizuálního díla podle odstavců 1 a 3 nenabývá Archiv právo tyto kopie jakkoli veřejně využívat. Tím není dotčeno ustanovení § 6 odst. 2.

(5) Povinnost podle odstavců 1 a 3 se nevztahuje na audiovizuální díla vyrobená Českou televizí14) pouze pro účely šíření televizním vysíláním.3) ------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb.
12) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
13) § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb.
14) Zákon ČNR č. 483/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb.

§ 8

Výrobce audiovizuálního díla může nabídnout k uložení v Archivu negativ a rozmnožovací materiály za podmínek dohodnutých ve smlouvě mezi ním a Archivem.

§ 9

Dohled

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5, vykonává orgán kraje v přenesené působnosti. Za účelem dohledu jsou pověření zaměstnanci kraje oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 odst. 2 a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

(2) Pověření zaměstnanci kraje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

§ 9a

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5 tohoto zákona vykonává orgán obce v přenesené působnosti. Za účelem dohledu jsou pověření zaměstnanci obce oprávněni vstoupit do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 odst. 2 a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

(2) Pověření zaměstnanci obce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

§ 10

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti uloží

 1. výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 3 odst. 1 a 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
 2. výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 4 odst. 2 až 4 pokutu až do výše 10 000 Kč,
 3. výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 7 odst. 1 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty orgán kraje v přenesené působnosti přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění. Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za nesplnění nebo porušení těchto povinností vyšší sankci.

(3) Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán kraje v přenesené působnosti dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem rozpočtu kraje.

(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá orgán kraje v přenesené působnosti, příslušný podle sídla výrobce nebo distributora audiovizuálního díla, je-li tento právnickou osobou, nebo podle jeho bydliště, popřípadě místa podnikání, je-li fyzickou osobou.

(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)
------------------------------------------------------------------
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10a

(1) Orgán obce v přenesené působnosti uloží

 1. pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 4 odst. 5 pokutu až do výše 10 000 Kč,
 2. pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 5 pokutu až do výše 10 000 Kč,
 3. provozovateli prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl za porušení povinností podle § 4 odst. 6 pokutu až do výše 10 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty orgán obce v přenesené působnosti přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění. Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za nesplnění nebo porušení těchto povinností vyšší sankci.

(3) Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce v přenesené působnosti dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem rozpočtu obce.

(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá orgán obce v přenesené působnosti, příslušný podle sídla pořadatele audiovizuální produkce nebo provozovatele prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl, je-li tento právnickou osobou, nebo podle jeho bydliště, popřípadě místa podnikání, je-li fyzickou osobou.

(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)
------------------------------------------------------------------
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST IV
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1990,17) u nichž ke dni účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti uplyne doba ochrany jejich majetkových autorských práv,18) je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší Archivu nebo s jeho písemným souhlasem. Práva autorů jednotlivých složek audiovizuálních děl tím nejsou dotčena.

(2) Zisky z provozování těchto děl bude Archiv, po pokrytí svých nákladů vyplývajících z povinností uložených tímto zákonem, odvádět Fondu.
------------------------------------------------------------------
17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.
18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

§ 14

Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmového studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona a Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.
------------------------------------------------------------------
19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

§ 15

Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.